slide6 slide6
banner 3 banner 3
đfff đfff
warehouse warehouse
TP Port TP Port
Trang chủ icon Chiến lược phát triển

1. Chiến lược ngắn hạn:

─     Tiếp tục mở rộng hệ thống trung tam logistics, cảng sông tại khu vực miền Bắc (nhằm thực hiện tầm nhìn cung cấp 1 triệu m2 kho vào năm 2025.

─     Tăng số lượng đầu kéo, sà lan và các thiết bị nâng hạ (nhằm thực hiện tầm nhìn vận chuyển 1 triệu teu hàng năm vào năm 2025)

─     Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ

 

2. Chiến lược dài hạn:   

─     Kết nối các trung tâm Logistics- ICD với hệ thống đường sắt quốc gia

─     Đầu tư phát triển cảng biển nước sâu để kết nối với hệ thống Logistics hiện hữu