Sự khác biệt mà Bắc Kỳ đem lại cho khách hàng

Modifi date 01/11/2019

1. Với giá trị cốt lõi là can đảm,  Bắc Kỳ đi đầu trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô và hiện đại làm nền tảng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

 

- Sự khác biệt đầu tiên mà Bắc Kỳ đem lại cho khách hàng là quy mô cung cấp dịch vụ và khả năng cung cấp các dịch vụ đa dạng.

- Bắc Kỳ có thể đáp ứng mọi nhu cầu phức hợp của khách hàng về các dịch vụ vận tải đường bộ, đường sông, kho, bãi, khai báo hải quan…

- Bắc Kỳ sẵn sàng đầu tư vào cơ sở hạ tầng như kho (built to suit), cảng sông và phương tiện phù hợp theo yêu cầu cụ thể của khách hàng khi sản lượng của khách hàng của đủ lớn.


2. Với giá trị cốt lõi là chính xác, Bắc Kỳ cung cấp những giải pháp cụ thể dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng "tailor make"

- Ví dụ, nhà máy Samsung yêu cầu các vendor lưu ca xe miễn phí trong 24h, Bắc Kỳ sẵn sàng đầu tư 30 romooc và 1 đầu kéo trực tại nhà máy

- Hoặc sử dụng ICD Tiên Sơn để kết hợp hàng 2 chiều thay vì phương án một chiều xe rỗng như mô hình vận tải truyền thống


=> Từ sự can đảm trong đầu tư và tính chính xác trong hành động, Bắc Kỳ mang lại lợi ích cho khách hàng dựa trên việc cắt giảm chi phí, giá thành các dịch vụ mà Bắc Kỳ cung cấp luôn cạnh tranh nhất trên thị trường.

 

More