Dịch vụ phụ trợ - dịch vụ giá trị gia tăng khác

Modifi date 01/11/2019

Ngoài ra, Bắc Kỳ cung cấp các dịch vụ phụ trợ như sau:

  • bieu_tuong_bac_kyCho thuê văn phòng
  • bieu_tuong_bac_kyDịch vụ vệ sinh
  • bieu_tuong_bac_kyĐiểm lưu trú cho lái xe
  • bieu_tuong_bac_kyCăn tin, nhà ăn
  • bieu_tuong_bac_kyXưởng sửa chữa
  • bieu_tuong_bac_kyCân trọng tải
More